සිරිසේනගේ මාධ්‍යට අනතුරු ඇඟවීම සහ මාධ්‍ය වේදීන්ට කණ පැලෙන්න ගැසු යහපාලන මාධ්‍ය...

සිරිසේනගේ මාධ්‍යට අනතුරු ඇඟවීම සහ මාධ්‍ය වේදීන්ට කණ පැලෙන්න ගැසු යහපාලන මාධ්‍ය නිදහස.....