වනජිවි ඇමතිට වහනය ඔනේ උනේ එලියට යන්න ... වලහා රකිනවාට වඩා කලවැද්දට අරක්ෂකයන්...

වනජිවි ඇමතිට වහනය ඔනේ උනේ එලියට යන්න ...
වලහා රකිනවාට වඩා කලවැද්දට අරක්ෂකයන් සමග එලියට යැම වැදගත්. ඒක නිසා තමා වලහා පැත්තක තනි කරලා වහනය ගෙන්න ගත්තේ...
මිට කලවැද්දා