Tornado hits New Delhi, India yesterday... 🇮🇳🌪️😮

Tornado hits New Delhi, India yesterday... 🇮🇳🌪️😮